Stadgar

Stadgar för Stockholms Humanistiska Förbund

ÄNDAMÅL

§ 1  Stockholms Humanistiska Förbund, som är en lokalavdelning av Svenska Humanistiska Förbundet, har till uppgift att verka för humanistisk bildning, främst genom anordnande av föreläsningar, visningar och utflykter.

MEDLEMSKAP

§ 2 Medlem i förbundet är enskild person eller förening eller annan juridisk person som erlagt fastställd medlemsavgift.

ÅRSMÖTE

§ 3 Årsmöte ska hållas före utgången av februari månad. Extra förbundsmöte ska hållas om styrelsen så beslutar eller om minst 25 medlemmar begär det. Kallelse till årsmöte eller förbundsmöte jämte dagordning ska sändas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

VID ÅRSMÖTET

§ 4 Vid årsmötet föredras styrelsens årsberättelse och revisionsberättelsen, fastställs resultat- och balansräkning, fattas beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, väljs ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, två revisorer och en revisorssuppleant, valberedning om minst två ledamöter samt fastställs årsavgift. Dessutom ska behandlas övrig fråga som anmälts till styrelsen minst två veckor före utlyst årsmöte.

STYRELSEN BESTÅR AV

§ 5 Styrelse består av ordförande, sekreterare, skattmästare och högst fyra övriga ledamöter.

STYRELSEN LEDER FÖRBUNDETS VERKSAMHET

§ 6 Styrelsen leder förbundets verksamhet. Det åligger styrelsen särskiltatt inom sig utse sekreterare och skattmästareatt utdela Svenska Humanistiska Förbundets skrifter till förbundets medlemmaratt uppbära och till Svenska Humanistiska Förbundet överlämna dess andel av årsavgifternaatt årligen inge berättelse över lokalförbundets verksamhet till Svenska Humanistiska Förbundetatt välja en delegerad till Svenska Humanistiska Förbundets årsmöten och övriga allmänna möten.

§ 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst tre styrelseledamöter begär det.

§ 8 Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Med sig kan styrelsen adjungera andra förbundsmedlemmar.

FIRMATECKNING

§9 Förbundets firma tecknas på sätt styrelsen bestämmer.

VERKSAMHETSÅR

§ 10 Förbundets verksamhetsår är kalenderår.

ÄNDRING AV STADGAR

§ 11 Förslag om ändring av dessa stadgar ska prövas vid två på varandra följande förbundsmöten, varav ett ska vara årsmöte. För att ett sådant förslag ska godkännas krävs att vid vart och ett av mötena minst två tredjedelar av de närvarande förbundsmedlemmarna biträder förslaget.

UPPLÖSNING

§ 12 Beslut om upplösning av förbundet får fattas endast vid årsmöte. För sådant beslut krävs att minst tre fjärdedelar av de närvarande förbundsmedlemmarna biträder förslaget. Om förbundet upplöses ska dess tillgångar tillfalla Svenska Humanistiska Förbundet eller annat lokalförbund.